Algemene voorwaarden:

 1. Inleiding

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Van den Bos groep gelden voor elke verkoop door Van den Bos groep, behoudens uitdrukkelijke wijziging of uitsluiting van deze voorwaarden conform een andere schriftelijke overeenkomst. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de bijzondere voorwaarden of specifieke vereisten van de koper met betrekking tot de producten die Van den Bos groep verkoopt, zoals vermeld op het bestelformulier of in de algemene aankoopvoorwaarden van de koper, niet bindend voor Van den Bos groep. Van den Bos groep is gebonden door een verkoopcontract vanaf het ogenblik waarop zij een schriftelijke bevestiging van de bestelling naar de koper heeft verzonden.

 

 1. Exportverpakking en -documenten

De prijzen omvatten de standaard commerciële exportverpakking van Van den Bos groep, die verschillend is naargelang de producten door de lucht, over land of over water worden vervoerd. De koper draagt alle eventuele bijkomende kosten die nodig zijn om aan zijn specifieke vereisten te voldoen. De verpakkingen worden gemerkt conform de instructies van de koper en Van den Bos groep bezorgt volledige verpakkingslijsten en eender welke andere informatie die nodig is om de vertegenwoordiger van de koper in staat te stellen de vereiste uitvoerdocumenten op te stellen. De koper levert aan Van den Bos groep alle vereiste informatie en bijstand met het oog op de snelle uitklaring van elk transport. Producten mogen niet worden teruggestuurd naar Van den Bos groep, tenzij Van den Bos groep daarmee van tevoren schriftelijk heeft ingestemd en de koper alle kosten voor het terugsturen op voorhand betaalt.

 

 1. Garantie en aansprakelijkheid voor defecten

De standaardgarantie van Van den Bos groep luidt als volgt: Van den Bos groep waarborgt dat haar producten gedurende een periode van 12 maanden geen defecten vertonen in ontwerp, materiaal en uitvoering. Van den Bos groep is alleen aansprakelijk voor defecten als gevolg van fouten in uitvoering, ontwerp of materiaal. De koper geeft Van den Bos groep zonder overmatige vertraging schriftelijk kennis van defecten bij levering of uiterlijk 10 dagen nadat het defect werd of had moeten worden geïdentificeerd. Blijft de koper in gebreke, dan mag hij later geen klacht indienen m.b.t. een dergelijk defect. Ongeacht zijn aard wordt elke klacht uiterlijk twaalf maanden na de leveringsdatum ingediend. Draaien de geleverde machines meer dan 5 dagen per week 8 uur per dag, dan wordt de periode om klacht in te dienen evenredig verkort. Zo moet een klacht m.b.t. machines die 5 dagen per week 16 uur per dag draaien, uiterlijk 6 maanden na de leveringsdatum worden ingediend (alles onder 8 uur wordt als 1 dag beschouwd). Na het verstrijken van de opgegeven periode om klacht in te dienen, kan de koper geen klachten wegens defecten meer indienen. Van den Bos groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten die niet het gevolg zijn van de omstandigheden van Van den Bos groep en Van den Bos groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor defecten in de hierna beschreven gevallen, zonder beperking: het defect is het gevolg van onjuiste informatie of illustraties die de koper heeft verstuurd; of het gekochte product wordt gebruikt voor een ander doel dan aanbevolen door Van den Bos groep; of het product wordt gewijzigd, vervangen of hersteld zonder goedkeuring van Van den Bos groep; of het algemene en gewone onderhoud van het geleverde product wordt niet nagekomen; of het geleverde product wordt op welke andere wijze ook onjuist behandeld. Worden er defecten vastgesteld waarvoor Van den Bos groep aansprakelijk is, dan is zij gehouden en gerechtigd, naar eigen keuze, om vervangingsproducten te leveren, het defect te herstellen of aan de koper een evenredige vermindering van de overeengekomen aankoopprijs toe te kennen. Eender welke dergelijke handeling door Van den Bos groep wordt aanvaard als volledige en definitieve regeling van elke klacht waartoe een defect aanleiding geeft. De koper heeft niet het recht het contract te beëindigen als gevolg van een bewezen defect. De productaansprakelijkheid van Van den Bos groep en de schadevergoeding die zij voor gelijk welk defect verschuldigd kan zijn, is beperkt tot 50% van de totale aankoopprijs. Geen enkele klacht mag dat bedrag overschrijden. Bij reparaties/vervangingen van onderdelen wordt het defecte onderdeel op kosten van de koper naar Van den Bos groep verstuurd om Van den Bos groep in staat te stellen de noodzakelijke reparaties/vervangingen uit te voeren en het onderdeel op kosten van Van den Bos groep naar de koper terug te sturen.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

Bij gebrek aan betaling binnen de overeengekomen termijn is er voor elke begonnen maand vanaf de factuurdatum een interest van 1,5% verschuldigd op het bedrag dat gelijk wanneer opeisbaar is, inclusief voorheen toegevoegde interesten, kosten enzovoort. De koper heeft niet het recht betalingen achter te houden of te compenseren met beweerde vorderingen die Van den Bos groep niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft erkend. In dergelijke gevallen verstrijken alle rechten van niet-betaling die de koper conform de overeengekomen voorwaarden geniet.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

Van den Bos groep behoudt het recht van eigendom van de verkochte producten tot het ogenblik van volledige betaling. Op verzoek van Van den Bos groep helpt de koper bij het nemen van maatregelen om het eigendom van Van den Bos groep van het product in het betrokken land te beschermen. Dit eigendomsvoorbehoud heeft geen invloed op de in artikel 2 beschreven risico-overdracht.Voor zover de gekochte producten software bevatten, verwerft de koper in geen geval het eigendom van die software. De koper verwerft alleen het recht om de software te gebruiken die deel uitmaakt van het gekochte product. De software mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de gekochte producten en het recht om de software te gebruiken mag zonder de voorafgaande instemming van Van den Bos groep niet worden overgedragen noch op enige andere wijze aan een derde worden bezorgd.

 

 1. Eenvormigheidsverklaring, EG-markering, werkingsinstructies

Van den Bos groep reikt een eenvormigheidsverklaring of een eenvormigheidsverklaring voor onderdelen uit en doet het nodige om voor de gekochte producten de EG-markering te verkrijgen, voor zover dit in overeenstemming met de huidige wetgeving noodzakelijk wordt geacht. Van den Bos groep publiceert de werkingsinstructies in de lokale taal van de EU-landen en in de brontaal van deze werkingsinstructies, d.i. het Engels. Buiten de Europese Unie worden de werkingsinstructies in het Engels verspreid.

 

 1. Productinformatie en technische documentatie

Van den Bos groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie, gegevens enz. in catalogi, brochures of andere drukwerken, tenzij het verkoopcontract specifiek verwijst naar die informatie of gegevens. Vermeldingen van capaciteit, afmetingen, gewicht enz. worden geacht niet meer dan ramingen te zijn. De koper is volledig aansprakelijk voor de keuze van de gekochte producten, voor het feit dat de gekochte producten de door de koper beoogde resultaten kunnen bereiken en dat de geleverde producten gepast zijn voor de door de koper beoogde bewerkingen. Alle tekeningen, productbrochures en eender welk ander materiaal dat Van den Bos groep vóór of na het sluiten van het contract aan de koper bezorgt, blijven eigendom van Van den Bos groep. De koper mag ze niet gebruiken voor andere doeleinden dan zoals overeengekomen

 

Behoudens andersluidende overeenkomst worden de in het contract specifiek vastgelegde aanvaardingstests tijdens de normale werkuren uitgevoerd op de plaats van productie. Van den Bos groep geeft de koper tijdig kennis van de aanvaardingstests, zodat de koper zich daarbij kan laten vertegenwoordigen. Is de koper niet vertegenwoordigd, dan ontvangt de koper een verslag van de test dat als exact wordt aanvaard.

Blijkt uit de aanvaardingstests dat het product niet beantwoordt aan het contract, dan herstelt Van den Bos groep onverwijld eender welke defecten om te verzekeren dat het product aan het contract voldoet. Vervolgens worden op verzoek van de koper nieuwe tests uitgevoerd, tenzij het om een onbeduidend defect ging. De koper draagt alle kosten van aanvaardingstests die conform deze voorwaarden worden uitgevoerd op de plaats van productie, evenals alle reis- en verblijfskosten van zijn vertegenwoordigers in verband met die tests.

 

 1. Installatie

Voor zover Van den Bos groep zich ertoe verbindt installaties uit te voeren, vinden die installaties plaats op kosten van de koper en volgens de voorwaarden die in de orderbevestiging worden bepaald. De koper is verantwoordelijk voor het voltooien van constructie- of andere noodzakelijke werken en verzekert dat de installatiezone vrij is zodat de installatie kan plaatsvinden tijdens de normale werkuren en zonder uitstel kan beginnen. Moet de installatie op de plaats van levering worden uitgesteld om redenen buiten de controle van Van den Bos groep, dan draagt de koper alle extra kosten in verband met dat uitstel. Behoudens andersluidende aanwijzingen in de orderbevestiging, zorgt de koper ervoor dat de nodige vrachtwagens, steigers en ladders beschikbaar zijn voor het lossen. De koper zorgt er eveneens voor dat er in de directe omgeving van de installatiezone afsluitbare lokalen beschikbaar zijn waar onderdelen en werktuigen kunnen worden opgeslagen. Alle vereiste toelatingen en vergunningen voor het leveren, installeren en in bedrijf stellen van de gekochte producten worden verkregen door de koper en op zijn aansprakelijkheid.  Bij het instellen van een gewenste periode om een installatie uit te voeren kan het voorkomen dat de installatie periode langer uitvalt door eventuele complicaties. Koper erkent dat dit uitstel de verantwoordelijkheid is van hemzelf en dat eventuele directe of indirecte schade die voorkomt  vanuit deze  vertraging van de installatie/ montage periode op geen enkele manier dan ook kan worden verhaald op Vandenbos groep.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid

In geval van uitstel en/of defecten geniet de koper geen andere rechten van niet-betaling dan die welke hierboven (o.a. artikelen 2 en 4) worden vermeld. Bijgevolg kan de koper geen schadevergoeding vorderen, inclusief opgelopen kosten, gevolgschade, winstderving of andere verliezen die het gevolg kunnen zijn van uitstel of defect, ongeacht het feit of Van den Bos groep al dan niet achteloos is geweest. Van den Bos groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de geleverde producten aanrichten.

 

 1. Belastingen en andere kosten Eender welke fabricage-, bezettings-, gebruiks- en verkoopbelasting, accijnzen, belasting over de toegevoegde waarde, rechten, douanerechten, inspectie- of testkosten of gelijk welke andere belasting, vergoeding of kosten van welke aard ook die gelijk welke overheid heft op of die worden gemeten door de transactie tussen Van den Bos groep en de koper, worden door de koper betaald bovenop de genoemde of gefactureerde prijzen. Is Van den Bos groep gehouden dergelijke belastingen of kosten te betalen, dan moet de koper Van den Bos groep daarvoor vergoeden.

 

 1. Octrooien, handelsmerken en auteursrechten

Van den Bos groep voert op eigen kosten haar verweer in elk proces dat gelijk wie tegen de koper kan instellen wegens een beweerde inbreuk op elk octrooi, handelsmerk of auteursrecht m.b.t. eender welke producten die Van den Bos groep in het kader van dit contract produceert en levert, in het geval waarin die beweerde inbreuk het gebruik van die producten, of delen daarvan, in het bedrijf van de koper behelst en voor zover de koper alle betalingen heeft verricht die hij op dat ogenblik verschuldigd is conform dit contract, hij Van den Bos groep onverwijld schriftelijk kennis heeft gegeven van een dergelijk proces, hij aan Van den Bos groep onmiddellijk na ontvangst alle dagvaardingen en documenten bezorgt die aan hem worden betekend, hij Van den Bos groep in staat heeft gesteld om via haar raadsman, in naam van de koper of in naam van Van den Bos groep, het verweer te voeren in dat proces en hij alle vereiste informatie, bijstand en toelating heeft verleend om Van den Bos groep in staat te stellen dat verweer te voeren. Wordt in een dergelijk proces geoordeeld dat de bewuste producten een inbreuk vormen op een geldig octrooi, handelsmerk of auteursrecht, dan: (a) betaalt Van den Bos groep elke schadevergoeding die in een dergelijk proces definitief wordt toegekend als gevolg van de inbreuk, en (b) indien de koper in een dergelijk proces zonder onderbreking het gebruik geniet van dergelijke producten als gevolg van de inbreuk verbindt Van den Bos groep zich ertoe, op eigen kosten en naar haar eigen keuze, ofwel (i) aan de koper het recht te bezorgen de producten te blijven gebruiken, (ii) de producten te wijzigen zodat ze niet langer een inbreuk vormen, (iii) de producten te vervangen door goederen die geen inbreuk vormen, of (iv) de aankoopprijs en het vervoerkosten die de koper voor de producten heeft betaald terug te betalen. Ongeacht het bovenstaande kan Van den Bos groep niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welk compromis dat of eender welke regeling die zonder haar schriftelijke instemming tot stand komt, noch voor inbreuken van combinatie of octrooien voor het gebruik van de producten in combinatie met andere goederen of materialen die Van den Bos groep niet levert. Het bovenstaande vormt de volledige aansprakelijkheid van Van den Bos groep voor inbreuken en Van den Bos groep kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade die aan een inbreuk kan worden toegeschreven. M.b.t. producten die Van den Bos groep aan de koper levert en die worden geproduceerd conform tekeningen, ontwerpen of specificaties die de koper voorstelt of levert of m.b.t. gelijk welke klacht wegens indirecte inbreuk als gevolg van het gebruik of de wederverkoop door de koper van producten die hij in het kader van deze voorwaarden heeft gekocht, kan Van den Bos groep niet aansprakelijk worden gesteld en is de koper gehouden Van den Bos groep schadeloos te stellen en Van den Bos groep te vrijwaren tegen elk verlies, aansprakelijkheid, schade, klacht of uitgave (inclusief maar niet beperkt tot de redelijke erelonen van advocaten en andere verweerkosten die Van den Bos groep oploopt) die Van den Bos groep oploopt als gevolg van eender welke klacht wegens inbreuken op octrooi, handelsmerk, auteursrecht of handelsgeheim of inbreuken op eender welke andere eigendomsrechten van derden. De aankoop van welke producten ook in het kader van deze voorwaarden verleent aan de koper niet het recht om die producten te gebruiken in het kader van eender welk geoctrooieerd procédé.

 

 1. Overmacht

Doen zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voor die buiten de directe controle van Van den Bos groep vallen (inclusief maar niet beperkt tot stakingen, werkonderbrekingen, blokkades, lock-outs, late of foute levering, prijsstijgingen van leveringen door subleveranciers, verhinderde bevoorrading / levering van grondstoffen, ondergeschikte materialen of gelijk welke andere levering van bevredigende kwaliteit, brand, natuurrampen, oorlog, deviezenbeperkingen, invoer- of uitvoerbeperkingen evenals gelijk welke andere onderbreking of opschorting van activiteiten), dan worden de verbintenissen van Van den Bos groep om te leveren opgeschort zolang de hinder duurt. Tijdens een dergelijk geval van overmacht heeft de koper niet het recht de verkoop te herroepen of een schadevergoeding te vorderen. De partij die beweert met een geval van overmacht te worden geconfronteerd, geeft de andere partij daarvan onverwijld schriftelijk kennis op het ogenblik waarop de omstandigheid zich voordoet evenals op het ogenblik waarop er een einde aan komt.

 

 1. Verwachte niet-uitvoering

Ongeacht andere bepalingen in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden betreffende opschorting, geniet elke partij het recht de uitvoering van haar verbintenissen conform het contract op te schorten wanneer uit de omstandigheden duidelijk blijkt dat de andere partij haar verbintenissen niet zal kunnen nakomen. Een partij die haar uitvoering van het contract opschort, moet de andere partij daarvan onmiddellijk kennis geven.

 

 1. Gevolgschade

Behoudens andersluidende bepaling in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden kan geen enkele partij ten overstaan van de andere partij aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van productie, winstderving, verlies van gebruik, verlies van contracten noch voor gelijk welke andere gevolgschade of indirect verlies.

 

 1. Geschillen en toepasbaar recht

Elk geschil wordt beheerst en geïnterpreteerd volgens het Zweedse recht en elk geschil wordt beslecht voor de bevoegde rechtbank van de overeengekomen woonplaats van Van den Bos groep.